MATWIOLMAR Ewa Ochab ul.Ksiyomost b.n 39-120 Sędziszów Małopolski

Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych naszych klientów czyli RODO Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); W związku z obowiązkiem stosowania przepisów RODO jesteśmy jako firma MATWIOLMAR Ewa Ochab, administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Pragniemy również poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia.

I. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe, uzyskane przy rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym istniejącym pod witryną www.ziola.matwiolmar.pl , wykorzystujemy w następujących celach:

1. Zawarcia umowy sprzedaży w witrynie internetowej www.ziola.matwiolmar.pl jak i po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie wykonaniem umowy);

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: - w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym), - w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub - w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać naszym prawnie uzasadnionym interesem).

3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5. Marketingu bezpośredniego – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6. Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług,

7. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy procesie zakupu produktów oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

8. Wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu zakupy, czy o dane z dotychczas złożonych reklamacji - w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes). We wskazanych powyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

II. Które dane należy nam podać?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody ale aby móc prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę na podstawie rejestracji prawidłowej realizacji zamówienia, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem oraz adresem dostawy. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto kontaktowy numer telefonu do Państwa oraz adres e-mail. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy w stanie realizować Państwa zamówienia a tym samym przystąpić do jego wykonania. Kształt okna rejestracyjnego Klienta i katalog zawartych w nim danych osobowych wynika z decyzji administracyjnych Prezesa UKE W trakcie trwania umowy wejdziemy w posiadanie innych danych, m.in. numeru konta bankowego. Pojawienie się tych danych u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych zamówień.

III. Dodatkowe informacje o danych osobowych Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo dodatkowo np. zamówić dodatkowe towary. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje, o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie, pozostaną aktualne.

IV. Komu dane mogą być przekazane?

1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) obsługującym nasz sklep Internetowy,

b) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

e) podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

2. innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

 a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w związku z obsługą Państwa zapytań i wniosków,

V. Dane z innych źródeł Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

VI. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

VII. Dostęp do danych osobowych osób fizycznych

Użytownik naszego sklepu internetowego www.ziola.matwiolmar.pl Może złożyć wniosek i dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

Użytkownik naszego sklepu internetowego www.ziola.matwiolmar.pl ma możliwość przenieść dane do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). jeśli przetwarzamy dane dostarczone bezpośrednio przez Paostwa do MATWIOLMAR.

Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w Biurze Obsługi Klienta MATWIOLMAR , przesyłając pisemny wniosek pocztą na adres: MATWIOLMAR lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii 601292210 Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – Rozporządzenie RODO. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Pełny tekst RODO jest dostępny na stronach eur-lex.europa.eu

MATWIOLMAR Ewa Ochab ul.Księżomost b.n 39-120 Sędziszów Małopolski

VIII. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, (w tym profilowania), na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IX. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do realizacji zamówienia, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych.

MATWIOLMAR Ewa Ochab ul.Księżomost b.n 39-120 Sędziszów Małopolski Udzieloną nam zgodę można w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).

X. Skarga W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.